Deutsch Nederlands
English русский
Español 中文
Français 日本語
Italiano 한국어
Carsten Heveling
Restauratie, fabricage van nieuwe balgen, stemmen, revisie en verkoop - Wuppertal / Germany
Foto van de bandoneon workshop
Kontakt
Mijn werkplaats
is gespecialiseerd in de restauratie van klassieke bandoneons in Rijnlandse dispositie, 142-toons, wisseltoon, 2-korig octaaf.
Deze bandoneon met zijn specifieke geluid is het traditionele solo-instrument in de Argentijnse tango en een ontdekt instrument in de moderne muziekcultuur wereldwijd. Deze instrumenten werden in Duitsland gebouwd, op enkele uitzonderingen na, uitsluitend voor de export naar Zuid-Amerika tot 1939.

Onze bandoneons hebben al minstens één eigenaar een leven lang begeleid. Net als de eerste eigenaar, zal onze bandoneon ons overleven. Als restaurateur en tuner betekent dit feit een uitdaging en verantwoordelijkheid voor mij. Als verkoper betekent dit de taak om voor elk instrument een respectvolle speler te vinden.

5 jaar garantie
Restauratiewerkzaamheden zijn gegarandeerd voor 5 jaar. De omvang van de restauratiewerkzaamheden wordt vastgelegd in een offerte of beschrijving met fotodocumentatie. De garantie is geldig indien alle onderhouds-, reparatie- en tuningwerkzaamheden uitsluitend door mijn werkplaats zijn uitgevoerd. In geval van externe werkzaamheden kan de garantie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Er is geen tijdsgarantie op de duurzaamheid van de stemming, het ventielgedrag of gebroken tongen.

Gedetailleerd aanbod
Voorafgaand aan een restauratieopdracht, zal ik een schriftelijke en gedetailleerde offerte uitbrengen na een taxatie. Deze gedetailleerde offerte biedt 3 opties: 1 "Noodzakelijke herstellingen", 2 "Aanbevolen herstellingen" en 3 "Maximale revisie". De individuele restauratieresultaten worden vooraf op transparante wijze gepresenteerd (zie ook codes). De kosten en de duur van de 3 opties worden vooraf bepaald. 5 jaar garantie op mijn restauratiewerk.

Beoordeling, deskundigenonderzoek, gedetailleerde offerte (kosten)
1. mondelinge beoordeling
De mondelinge beoordeling van de toestand aan de telefoon na toezending van foto's is gratis.

2. beoordeling
Mondelinge beoordeling of korte samenvatting met aanbeveling per e-mail over de toestand wanneer het instrument wordt aangeboden (vooraf per post of persoonlijk in mijn atelier). Met foto documentatie.
45 € (Kan worden gecrediteerd bij het plaatsen van de bestelling)

3. gedetailleerde offerte
Exacte beschrijving van de toestand van de afzonderlijke onderdelen zoals platen en tongwerken, balg, mechaniek en koffer. Gedetailleerde schriftelijke restauratieofferte met transparante beschrijvingen van ofwel een noodzakelijke herstelling (mini), een aanbevolen restauratie (medium) of een maximale revisie (maximum). Met details over prijs en verwachte duur van restauratie. Met uitgebreide fotodocumentatie (zie ook Restauratie Code Systeem).
65 € (kan gecrediteerd worden bij het plaatsen van de bestelling)

4. deskundig advies
Gedetailleerde schatting van de huidige waarde voor indiening bij een verzekeringsmaatschappij. Met foto documentatie.
55 € (Voor bandoneon reeds opgenomen in een restauratie 30 €)

Voor retourzendingen per post plus terugzendingskosten en een verpakkings- en behandelingsvergoeding van 10 €. 100% van de kosten van de offerte worden in rekening gebracht wanneer de bestelling wordt geplaatst. Indien de bestelling minder dan 50% van de offerte bedraagt, zal een pro rata bedrag worden gecrediteerd.
Opmerkingen
Voor het gebruik van deze website en algemeen

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de Duitse Telemedia Wet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen brengt geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de wil van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht en aanvullende auteursrechten
De door de exploitanten van de site op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht en onder het aanvullend auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht en de naburige rechten vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve aanbieder of houder van de rechten. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde reproductie of transmissie van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. Bijzondere gebruiksvoorwaarden. Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande alinea's, zal daar uitdrukkelijk op worden gewezen. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Verordening online geschillenbeslechting
Wij kunnen verplicht zijn consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Dit kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail: Carsten-Heveling (at) bando-bando.de (zet het at-teken in plaats van het haakje). Wij willen erop wijzen dat wij niet deelnemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Neem contact met ons op via ons e-mail- en telefoonnummer hierboven. Bronvermelding: eRecht24, www.juraforum.de et al.
Privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Persoonsgegevens (hierna meestal gewoon "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan, en de diensten die er worden aangeboden.

Op grond van Art. 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen de "GDPR"), verwijst "verwerking" naar elke bewerking of elk geheel van bewerkingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, of combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij onder onze eigen controle, hetzij in samenwerking met anderen. Wij informeren u hieronder ook over de componenten van derden die wij gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat deze derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en beheren.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens
II. De rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over de gegevensverwerking
I. Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de "verantwoordelijke voor de verwerking") in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Carsten Heveling
Alter Lenneper Weg 20a
42289 Wuppertal

Tel: 0049 202 305 857
Internet: www.bando-bando.de
E-Mail: Carsten-Heveling (at) bando-bando.de
(vervang de haakjes door het at-teken)

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Carsten Heveling
Alter Lenneper Weg 20a
42289 Wuppertal

Tel: 0049 202 305 857
Internet: www.bando-bando.de
E-Mail: Carsten-Heveling (at) bando-bando.de

II. De rechten van de gebruikers en van de betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader te beschrijven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen recht op

een bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de gegevens die worden verwerkt, nadere informatie over de aard van de gegevensverwerking, en kopieën van de gegevens (cf. ook Art. 15 GDPR);
om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (cf. ook Art. 16 GDPR);
op de onmiddellijke verwijdering van hen betreffende gegevens (cf. ook Art. 17 DSGVO), of, als alternatief, indien verdere verwerking noodzakelijk is zoals bepaald in Art. 17 Para. 3 GDPR, om deze verwerking te beperken overeenkomstig Art. 18 GDPR TE BEPERKEN;
kopieën te ontvangen van de gegevens die op hen betrekking hebben en/of door hen zijn verstrekt en deze aan andere verstrekkers/beheerders te doen doorgeven (cf. ook Art. 20 GDPR);
klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat gegevens over hen door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook Art. 77 GDPR).

Bovendien is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie hij gegevens bekendmaakt, in kennis te stellen van dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen op de verwerking van dezelfde gegevens overeenkomstig Art. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettemin hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen op grond van Art. 21 GDPR hebben gebruikers en betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame geoorloofd.
III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw bij het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is, voor zover de verwijdering ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of voor zover hieronder niet anders is bepaald.
Servergegevens

Om technische redenen worden de volgende gegevens verzameld die door uw internetbrowser naar ons of naar onze serverprovider worden verzonden, met name om een veilige en stabiele website te garanderen: Deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, het besturingssysteem, de website waar u vandaan komt (referrer URL), de bezochte webpagina's op onze site, de datum en het tijdstip van uw bezoek, evenals het IP-adres van waaruit u onze site hebt bezocht.

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere van uw gegevens.

De grondslag voor deze opslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden binnen maximaal zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens uitgesloten van verwijdering totdat het onderzoek naar het betreffende incident definitief is afgerond.

Cookies
a) Sessiecookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde specifieke informatie over u, zoals uw browser, locatiegegevens of IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger en stelt ons bijvoorbeeld in staat om onze website in verschillende talen weer te geven of om een winkelwagenfunctie aan te bieden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen om contractuele relaties te initiëren of te verwerken.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt ons legitieme belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.

Wanneer u uw browser sluit, worden deze sessiecookies gewist.
b) Cookies van derden

Indien nodig kan onze website ook cookies gebruiken van bedrijven waarmee wij samenwerken voor het adverteren, analyseren of verbeteren van de functies van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder voor de rechtsgrondslag en het doel van dergelijke verzameling en verwerking van gegevens door derden die via cookies worden verzameld.
c) Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Evenzo kunt u de browser gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. De vereiste stappen en maatregelen variëren echter naargelang de browser die u gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u de helpfunctie gebruiken of de documentatie van uw browser raadplegen of contact opnemen met de maker ervan voor ondersteuning. Browserinstellingen kunnen niet voorkomen dat zogenaamde flash cookies worden geplaatst. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash player wijzigen. Welke stappen en maatregelen daarvoor nodig zijn, hangt ook af van de Flash player die u gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u de helpfunctie gebruiken of de documentatie van uw Flash player raadplegen of contact opnemen met de maker ervan voor ondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, is het mogelijk dat niet alle functies op onze site volledig bruikbaar zijn.
Verwerking van bestellingen

De gegevens die u verstrekt wanneer u goederen en/of diensten bij ons bestelt, moeten worden verwerkt om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Wij wijzen u erop dat bestellingen niet kunnen worden verwerkt zonder deze gegevens te verstrekken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Nadat uw bestelling is voltooid, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd, maar pas na de bewaartermijnen die door de fiscale en commerciële wetgeving worden vereist.

Om uw bestelling te verwerken, zullen wij uw gegevens delen met de verzendmaatschappij die verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is om uw bestelling te leveren en/of met de betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om uw betaling te verwerken.
De rechtsgrondslag voor de overdracht van deze gegevens is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de daartoe van u gevraagde gegevens, d.w.z. uw e-mailadres en, optioneel, uw naam en adres, naar ons verzonden. Wij slaan ook het IP-adres van uw computer en de datum en het tijdstip van uw registratie op. Tijdens het registratieproces zullen wij uw toestemming vragen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief en het type inhoud dat deze nieuwsbrief zal bieden, waarbij verwezen zal worden naar dit privacybeleid. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief intrekken op grond van Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons te informeren dat u uw toestemming intrekt of te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Contact
Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt voor de behandeling van uw verzoek. Wij moeten over deze gegevens beschikken om uw verzoek te kunnen verwerken en beantwoorden; anders kunnen wij uw verzoek niet volledig of helemaal niet beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Uw gegevens worden gewist zodra wij uw vraag volledig hebben beantwoord en er geen verdere wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld als hieruit een bestelling of contract is voortgevloeid.
Links naar sociale media via afbeeldingen

Wij integreren ook de volgende social media-sites in onze website. De integratie vindt plaats via een gelinkte afbeelding van de desbetreffende site. Door het gebruik van deze op onze eigen servers opgeslagen afbeeldingen wordt een automatische verbinding met de servers van deze netwerken voor de weergave ervan voorkomen. Alleen door op de betreffende afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de dienst van het betreffende sociale netwerk.

Zodra u klikt, kan dat netwerk informatie over u en uw bezoek aan onze site registreren. Het valt niet uit te sluiten dat deze gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

In eerste instantie omvatten deze gegevens zaken als uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, en de bezochte pagina. Als u echter bent ingelogd op uw gebruikersaccount op dat netwerk, kan de netwerkbeheerder de verzamelde informatie over uw bezoek aan onze site toewijzen aan uw persoonlijke account. Als u interactief bent door te klikken op "Vind ik leuk", "Delen", enz., kan deze informatie worden opgeslagen in uw persoonlijke gebruikersaccount en mogelijk op het betreffende netwerk worden geplaatst. Om dit te voorkomen, dient u uit te loggen uit uw social media-account voordat u op de afbeelding klikt. De verschillende sociale media netwerken bieden ook instellingen die u dienovereenkomstig kunt configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van gelinkte afbeeldingen in onze site geïntegreerd:
YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
IONOS volgen MYWEBSITE

Wij gebruiken MyWebsite op onze website. Dit is een dienst van 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, hierna te noemen "MyWebsite".

MyWebsite slaat tracking cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser, die zijn gebaseerd op de Snowplow Analytics-technologie van Snowplow Analytics Limited, 32-38, Scrutton Street, Londen, Verenigd Koninkrijk.
Met behulp van deze cookies kan bijv. worden geëvalueerd hoe vaak u onze website bezoekt of welke (sub)pagina's van onze website worden opgevraagd. 1 & 1 IONOS SE verklaart dat er geen persoonsgegevens worden geregistreerd.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de verbetering en optimalisatie van onze website.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies" hierboven.
IONOS WebAnalytics

Wij gebruiken WebAnalytics op onze website. Dit is een analysedienst van 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland, hierna alleen "WebAnalytics" genoemd, waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren.

Voor de analyse worden gegevens verzameld over het type en de versie van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, het type van uw apparaat, de website van waaruit u naar onze website bent gekomen (referrer URL), de pagina('s) van onze website die u bezoekt of de bestanden die u opvraagt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang en het geanonimiseerde IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze website tot stand is gekomen.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en verbetering, evenals de economische werking van onze website.

Model gegevensbeschermingsverklaring voor Anwaltskanzlei Weiß & Partner / Duitsland

Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner / Germany


Internet provider
IONOS SE (Deutschland)
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Telefon: +49 (0) 721 170 5522
E-Mail-Adresse der IONOS SE: info@ionos.de
Internet: www.ionos.de

startpagina


Kontakt Juridische kennisgevingen & gebruiksvoorw. Voorwaarden en bepalingen Persoonsgegevens (privacybeleid)


© 1998-today BANDO BANDO / Germany